Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 

 1. Administrator Danych Osobowych
  My, Tacho Asystent Anna Biczkowska, ul. Zdrojowa 16, 62-800 Kalisz, REGON 302125363, NIP 968-065-64-01 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
   
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
 4. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.
   
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu
   
 6. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
   
 7. Odbiorcy danych
  Informujemy, iż doTwoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.
   
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.