W niektórych państwach w Europie istnieje konieczność posiadania zimowego ogumienia w samochodach
ciężarowych. Sprawdź gdzie jest to obowiązkowe:

W 2022 r. obowiązek posiadania zimowego ogumienia wejdzie 1 listopada w kilku europejskich państwach m.in. w:

 • Austrii,
 • Czechach,
 • Finlandii
 • Francji

Z kolei od 15 listopada ogumienie zimowe w ciężarówkach będzie obowiązkowe w:

 • Norwegii,
 • Słowacji,
 • Słowenii,
 • Bośni-Hercegowinie,
 • Chorwacji
 • Bułgarii.

Kolejna ważna i skomplikowana zmiana w przepisach Unii Europejskiej – Pakiet mobilności.

Wiesz, że wprowadzone od lutego 2022 r. przepisy zmieniają szereg postanowień, m.in. w zakresie:

 • rozliczania wynagrodzeń kierowców,
 • delegowania pracowników do państw UE,
 • zgłaszania kierowców delegowanych przez IMI,
 • zasad wykonywania kabotaży,
 • taryfikatora kar?

Ponadto Pakiet mobilności wprowadza nowe obowiązki w tachografach, nową definicję pory nocnej i – jak
nietrudno się domyślić… – wiele innych zmian.

Masz czas, by to studiować i siły, by to dobrze wdrożyć w swojej firmie? Polecamy nasza kompleksową pomoc –
zespołu specjalistów kilku branż, którzy umiejętnie poruszają się w gąszczu krajowych i unijnych przepisów i
pomogą Ci w zakresie Pakietu mobilności. Doradzamy, wdrażamy, analizujemy, monitorujemy – trzymamy za i
dla Ciebie rękę na dynamicznym pulsie transportu drogowego.

Kalibracja tachografu cyfrowego to aktualizacja lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w jego
pamięci. Legalizacja jest potwierdzeniem prawidłowego przebiegu kalibracji co pozwala udowodnić, że tachograf
cyfrowy może być legalnie stosowany:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 z 13 czerwca 2002 r. i Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20
grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Kalibrację tachografu wykonujemy w ciągu 14 dni od daty rejestracji pojazdu (nowego lub używanego) a także po
wykupieniu pojazdu z leasingu. Podczas procesu legalizacji następuje personalizacja tachografu poprzez
wprowadzenie do jego pamięci danych identyfikujących pojazd. Tachograf zapisuje w swej pamięci także
informacje o serwisie, który przeprowadził kalibrację urządzenia.

Kalibracja tachografu polega na sprawdzeniu urządzenia pod kątem poprawności jego funkcjonowania, zgodności
tachografu z konkretnym pojazdem oraz aktualizacji lub potwierdzeniu różnych parametrów takich jak numer
nadwozia (VIN) oraz numer rejestracyjny pojazdu (VRN). Potwierdzeniu poddane zostaję także takie parametry jak
kod rejestrującego auto państwa, rozmiar opon, ustawienia ogranicznika prędkości, bieżący czas (UTC) oraz stan
licznika kilometrów. Kalibracja musi być przeprowadzona przez serwis tachografów posiadający odpowiednie
uprawnienia.

Kalibrację tachografu wykonujemy regularnie co 2 lata lub wcześniej w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
tachografu, zerwania plomb zabezpieczających (nie tylko w tachografie, ale także na wyjściu impulsatora ze
skrzyni biegów) lub wadliwego działania urządzenia, a także co ważne po wymianie ogumienia na osi napędowej.

Potwierdzeniem procesu legalizacji tachografu jest tabliczką instalacyjną zawierająca  informację o dacie
ważności legalizacji. Tabliczka umieszczana jest przy słupku B przy drzwiach kierowcy lub przy tachografie.

Jakie kary grożą za brak legalizacji tachografu?

Za okresowe przeprowadzanie kalibracji odpowiedzialny jest przedsiębiorca. Brak legalizacji tachografu
skutkować może mandatem karnym dla kierowcy, wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie o nałożeniu
kary, grzywna grozi też zarządzającemu transportem:

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub
poddany przeglądowi przez warsztat posiadający zezwolenie  – 1000 zł (BPN)

Czas UTC lub inaczej uniwersalny czas koordynowania (Universal Time Coordinated (GMT Greenwich Mean Time) to
format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych, który nie uwzględnia lokalnych zmian np. z czasu
letniego na zimowy. Urządzenia rejestrujące czyli tachografy cyfrowe stosowane w Unii Europejskiej rejestrują
czynności oraz sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Czas UTC jest taki sam w każdym kraju, a czas lokalny w zależności od strefy czasowej będzie się różnił od
czasu UTC – w Polsce czas UTC różni się od lokalnego o + 2 godziny w okresie letnim oraz o + 1 godzinę w
okresie zimowym:

w okresie letnim czas UTC = czas lokalny minus 2 godziny. Gdy w Polsce będzie godzina
12.00 wg. czasu lokalnego to wg. czasu UTC będzie to godzina 10.00

– w okresie zimowym czas UTC = czas lokalny minus 1 godzina. Oznacza to, że jeżeli w Polsce
jest godzina 15.00 wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 14.00

Zmianę czasu UTC przeprowadza serwis tachografów. Dodatkowo zmiany czasu UTC może dokonać kierowca ale tylko
i wyłącznie jeden raz w ciągu jednego tygodnia i w zakresie +/- 1 min. Jeśli różnica w ustawieniach czasu
będzie większa niż 30 min. zmiany powinien dokonać warsztat.

Jak uniknąć niepotrzebnych problemów? Przedstwiamy obowiązki przedsiębiorcy i przepisy.

PRZED PIERWSZYM WYJAZDEM

Przed pierwszym wyjazdem należy wyrobić Kartę Przedsiębiorstwa – wniosek o jej wydanie składa się do
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, poniżej zamieszczamy bezpośredni link do strony: http://tachograf.pwpw.pl/procedura_skladania_kp.html

Należy pamiętać, że czas oczekiwania na wydanie karty wynosi ok. 3 tygodni, więc czynność tę należy wykonać
odpowiednio wcześniej przed pierwszym przewozem. Gdy Karta Przedsiębiorstwa zostanie już wydana, trzeba za jej
pomocą zablokować tachograf na swoją firmę poprzez włożenie karty do urządzenia.

Przed pierwszym wyjazdem, w ciągu 14 dni od wydania dowodu rejestracyjnego, konieczna jest kalibracja
tachografu cyfrowego w wyspecjalizowanym warsztacie.

Zanim zdecydujemy, kto będzie prowadził pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, warto wziąć
pod uwagę stopień znajomości obsługi urządzenia danego kierowcy. Jeśli dany kierowca nie posiada dostatecznej
wiedzy z obsługi tego typu urządzeń, należy go w tym celu przeszkolić. Kierowca, który będzie prowadził pojazd
wyposażony w tachograf cyfrowy, musi posiadać ważną Cyfrową Kartę Kierowcy.

Kolejną rzeczą, o jakiej należy pamiętać, to wyposażenie pojazdu w odpowiednią ilość papieru do drukarki
termicznej znajdującej się w tachografie. Należy zawsze stosować papier z właściwym zatwierdzeniem typu.
Przyjmuje się, że w pojeździe oprócz rolki zainstalowanej w urządzeniu powinny znajdować się jeszcze dwie
dodatkowe pozwalające na wykonanie odpowiedniej ilość wydruków, także przez uprawnione służby kontrolne.

TACHOGRAFY

POBIERANIE DANYCH CYFROWYCH

 • Dane cyfrowe z Tachografu– pobieramy nie rzadziej niż co
  90 dni
 • Dane z cyfrowej Karty Kierowcy– pobieramy nie rzadziej
  niż co 28 dni
 • Ponadto dane cyfrowe pobieramy w razie szczególnych okoliczności opisanych poniżej:

Z Tachografu Cyfrowego:

 • natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (w przypadkach
  sprzedaży pojazdu, wynajęcia),
 • natychmiast w sytuacji, gdy urządzenie źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe,
 • natychmiast w przypadku wycofania pojazdu z użytkowania,
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub
  uprawnione podmioty.

Z Cyfrowej Karty Kierowcy:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu
  wykonującego przewozy drogowe,
 • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty),
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub
  uprawnione podmioty.

PRZECHOWYWANIE DANYCH CYFROWYCH (PRZEPISY)

Dane pobrane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy powinny być przechowywane w sposób nie zagrażający ich
utracie, w bezpiecznym miejscu. Uprawnione służby kontrolne za brak danych cyfrowych (podobnie jak za brak
wykresówek) nakładają na przedsiębiorstwa dotkliwe kary finansowe – 500 zł kary za każdy dzień brakujących
danych wg załącznika nr 3 do Ustawy o Transporcie Drogowym:

Lp. 6.3.7 Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki,
danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzeniu pojazdu –
za każdy dzień 500 zł. Do pobierania danych służy wiele różnego rodzaju czytników, które w prosty i wygodny
sposób pozwalają sczytać dane cyfrowe z karty kierowcy i tachografu.

Czytniki już same w sobie są nośnikiem pamięci, na którym można dane przechowywać. Dla bezpieczeństwa dane
dobrze jest przechowywać w kilku miejscach, np. w pamięci czytnika i na dysku komputera lub na płycie CD.

Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój asystent w
firmie transportowej!

Najczęściej wyszukiwane hasła na stronie: blokowanie
tachografu cyfrowego, obsługa i kalibracja tachografu cyfrowego krok po kroku, tachograf cyfrowy
przepisy

Prezentujemy taryfikatory kar dla przedsiębiorstw i kierwców oraz odpowiednie akty prawne.

Jak uniknąć kar? Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent –
Twój asystent w firmie transportowej!

Od 2 marca 2015 r. obowiązują niektóre przepisy rozporządzenia nr 165/2014. Zgodnie z nim kierowca, który w
wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu i swoją aktywności (inna praca,
dyspozycja, odpoczynek) wprowadza ręcznie na wykresówkę, albo poprzez wpis manualny na kartę kierowcy, nie
musi dodatkowo przedkładać zaświadczeń potwierdzających te czynności.

Wynika z tego to, że kierowca przede wszystkim nie musi posiadać i okazywać służbom kontrolnym zaświadczenia
o nieprowadzeniu pojazdu (urlopówki).Mimo to nie jest do końca zwolniony z tego obowiązku ponieważ wciąż
obowiązuje art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, wg którego przedsiębiorca musi wystawić kierowcy
zaświadczenie w sytuacji gdy:

 • przebywał na zwolnieniu chorobowym,
 • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
 • przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku,
 • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR,
 • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
 • był dostępny.

Brak konieczności wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu dotyczy tylko sytuacji, gdy kierowca w trakcie
wykonywania przewozu nie mógł uzyskać od przedsiębiorcy oryginalnego zaświadczenia.

Zdarzało się, że w takich sytuacjach wiele służb kontrolnych z różnych państw (pomimo że kierowca naniósł
ręcznie swoje aktywności na wykresówkę lub kartę kierowcy) wymagało okazania zaświadczenia. Z wiadomych
powodów kierowca go nie posiadał – będąc w trasie, nie miał możliwości uzyskania od przedsiębiorcy
oryginalnego, podpisanego dokumentu.

Aktualnie w świetle powyższych przepisów kierowca uniknie kary, gdy wszystkie swoje aktywności
niezarejestrowane za pomocą tachografu odręcznie zaznaczy na wykresówce lub karcie kierowcy.

Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój asystent w
firmie transportowej!

Publikujemy rozporządzenie dotyczące ograniczeń w ruchu w transporcie drogowym – plik do
pobrania.

Pobierz
Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój
asystent w firmie transportowej!

Tacho Asystent

FRANCJA: kara wynosi od 750 €, maksymalna przewidziana przepisami kara to
30 000 € oraz do roku pozbawienia wolności.

Tacho Asystent

BELGIA: kara wynosi 1800 €. W przypadku braku natychmiastowej wpłaty istnieje
możliwość zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrotnej lub gdy kara nie zostanie opłacona w ciągu
96 godzin, do konfiskaty pojazdu. Dla spraw, które trafią do sądu, a sąd uzna winę przewoźnika, kara
może wynieść nawet 60 000 €.

Tacho Asystent

NIEMCY: kary, jakie przewidziano w Niemczech za odbieranie odpoczynków regularnych
w kabinie pojazdu, to 500 € dla kierowcy i 1500 € dla przedsiębiorcy.

Tacho Asystent

WIELKA BRYTANIA: od 1 listopada 2017 r. służby kontrolne w Wielkiej Brytanii będą
mogły nakładać kary za odbiór regularnych tygodniowych okresów odpoczynku (45 godzin) w kabinie
pojazdu. 300 GBP – tyle wyniesie maksymalna wysokość kary dla kierowcy.

Tacho Asystent

HOLANDIA: kara za odbiór odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu wynosi
1500 €.

Tacho Asystent

AUSTRIA:grzywna nakładana jest przez policję i wynosi w Austrii od 300 do 5000 €.
Jeśli kary nie uda się ściągnąć, sprawcy grozi do sześciu tygodni więzienia.

Tacho Asystent

HISZPANIA:od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych
w kabinie. Kary za spędzanie 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych w kabinach ciężarówek na terenie
Hiszpanii są nakładane na firmy transportowe. Wysokość kary to od stycznia 2019 r. – 2000 €.

Tacho Asystent

WŁOCHY: według informacji służb kontrolnych odpoczynek tygodniowy regularny
odebrany w kabinie może zostać potraktowany jako brak odpoczynku. Przewidziane sankcje mogą wynieść
do 1700 € wraz z koniecznością odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego. Przepisy
obowiązują od maja 2018 r.

Jeśli mają Państwo pytania o tego typu zagadnienia, służymy pomocą. Tacho Asystent – Twój asystent w
firmie transportowej!

Akty prawne przydatne dla działalności transportowej: