Reguła jednej minuty w tachografie — na czym polega?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1266/2009 należy stosować się do systemu rejestracji czasu jazdy przez tachograf zgodnie z tzw. regułą jednej minuty. Kierując się jej zaleceniami, urządzenie powinno zapisywać przeważający w czasie trwania danej minuty stosunek: jazdy lub odpoczynku.

Najlepiej działanie tej reguły wyjaśnić na przykładzie: jeśli w ciągu minuty 31 sekund będzie stanowiła jazda, a 29 sekund odpoczynek, wówczas okres ten jest uznawany za jazdę, ponieważ przeważała podczas tego okresu.

Reguła jednej minuty ma na celu zminimalizowanie ryzyka naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Umożliwia dokładne śledzenie długości prowadzenia pojazdu, a także okresu przerw i odpoczynku, co pozwala na skuteczne zarządzanie trasami i harmonogramami.

Dodatkowo, wprowadzenie tej reguły ułatwia kontrolę organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów, umożliwiając im precyzyjną analizę danych z tachografów.

Zapewnij przestrzeganie przepisów w firmie! Skontaktuj się z nami, aby usprawnić kontrolę czasu pracy kierowców!